مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
US-Linux 1 - RAM 512MB

400GB Bandwith

HDD 10GB

US-Linux 2 - RAM 1024MB

Unlimited Bandwith

HDD 20GB

US-Linux 3 - RAM 4096MB

Unlimited Bandwith

HDD 50GB

US-Linux 4 - RAM 9216MB

Unlimited Bandwith

HDD 2000GB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.200.222) وارد شده است.