مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
IR-Linux 1 - RAM 256MB

15GB Bandwith

HDD 10GB

IR-Linux 2 - RAM 512MB

15GB Bandwith

HDD 20GB

IR-Linux 3 - RAM 1024MB

20GB Bandwith

HDD 25GB

IR-Linux 4 - RAM 2048MB

20GB Bandwith

HDD 50GB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.200.222) وارد شده است.