پنل ایمیل مارکتینگ

(انتخاب گروه دیگر)

پلن شیشه ای
پلن برنزی
پلن نقره ای
پلن طلایی
پلن شیشه ای
 • 108.000 ایمیل (در 15 روز)
 • دریافت 1 پنل اختصاصی
 • ضمانت عودت وجه
 • دریافت 1 دامنه و 1 آی پی اختصاصی
 • Inboxبالاتر از 70%
 • تحویل 6 الی 24 ساعت
 • سیستم تشخیص و حذف خودکار ایمیل های غیر واقعی و غیر فعالآلمان
 • قابلیت دریافت ایمیل(پاسخ به ایمیل)
 • پنل دمو


80,000 تومان
ماهانه
پلن برنزی
 • 108.000 ایمیل
 • دریافت 1 پنل اختصاصی
 • ضمانت عودت وجه
 • دریافت 1 دامنه و 1 آی پی اختصاصی
 • Inboxبالاتر از 70%
 • تحویل 6 الی 24 ساعت
 • سیستم تشخیص و حذف خودکار ایمیل های غیر واقعی و غیر فعالآلمان
 • قابلیت دریافت ایمیل(پاسخ به ایمیل)
 • پنل دمو


130,000 تومان
ماهانه
پلن نقره ای
 • 432.000 ایمیل
 • دریافت 1 پنل اختصاصی
 • ضمانت عودت وجه
 • دریافت 1 دامنه و 1 آی پی اختصاصی
 • Inboxبالاتر از 70%
 • تحویل 6 الی 24 ساعت
 • سیستم تشخیص و حذف خودکار ایمیل های غیر واقعی و غیر فعالآلمان
 • قابلیت دریافت ایمیل(پاسخ به ایمیل)
 • پنل دمو


240,000 تومان
ماهانه
پلن طلایی
 • 648.000 ایمیل
 • دریافت 1 پنل اختصاصی
 • ضمانت عودت وجه
 • دریافت 1 دامنه و 1 آی پی اختصاصی
 • Inboxبالاتر از 70%
 • تحویل 6 الی 24 ساعت
 • سیستم تشخیص و حذف خودکار ایمیل های غیر واقعی و غیر فعالآلمان
 • قابلیت دریافت ایمیل(پاسخ به ایمیل)
 • پنل دمو


345,000 تومان
ماهانه