مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
DE-Windows 3 - RAM 1024MB

Unlimited Bandwith

HDD 50GB

DE-Windows 1 - RAM 256MB

400GB Bandwith

HDD 20GB

DE-Windows 2 - RAM 512MB

Unlimited Bandwith

HDD 20GB

پلن تندیس -

Unlimited Bandwith

HDD Bandwith

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.200.222) وارد شده است.