مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Plan 1 - حداکثر نفرات آنلاین 30 نفر

فضا و پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

Plan 2 - حداکثر نفرات آنلاین 40 نفر

فضا و پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

Plan 3 - حداکثر نفرات آنلاین 80 نفر

فضا و پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

Plan 4 - حداکثر نفرات آنلاین 150 نفر

فضا و پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.200.222) وارد شده است.