مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Plan 1 - هاست دانلود
فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : 600 گیگابایت


Plan 2 - هاست دانلود
فضا : 15 گیگابایت
پهنای باند : 800 گیگابایت

Plan 3 - هاست دانلود
فضا : 25 گیگابایت
پهنای باند : 1200 گیگابایت

Plan 4 - هاست دانلود
فضا : 60 گیگابایت
پهنای باند : 2500 گیگابایت

Plan 5 - هاست دانلود
فضا : 100 گیگابایت
پهنای باند : 1500 گیگابایت

Plan 6 - هاست دانلود
فضا : 200 گیگابایت
پهنای باند : 4500 گیگابایت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.200.222) وارد شده است.