مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Supporter - مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات

حداقل 10 کار در ماه

supporter 2 - مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات

حداقل 20 کار در ماه

Supporter 3 - مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات

حداقل 40 کار در ماه

پشتیبانی یکباره - مطلب گذاری
امنیت سایت
بروز رسانی افزونه ها
و ویرایشات

1 بار پشتیبانی

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.200.222) وارد شده است.